menu

Lyrics: Tillidh Mi - I Will Return

Artist: Runrig
Song: Tillidh Mi - I Will Return
Released: 1978
Rating: 43.9 out of 100Please log in to rate this song.
Tillidh Mi - I Will Return lyrics
There are few people who leave the islands,
who do not want to return.

Tha samhradh bliadhna eile air tighinn
Ach cha thog mo ghrian an aird
Mo chasan trom 's iad 'g iarraidh dhachaidh
'S m'inntinn dol mu'n cuairt
Tha mi falainn, tha mi og
Ach lag 's mi bathadh gun do ph phog
Cha chaidil mi gun till mi do mo ghraidh

Tillidh mi dhachaidh, tillidh mi dhachaidh
Cha chaidil mi gun till mi do mo ghraidh

Bho am gu am bi mise a'coiseachd
N'am ongrachd sios an t-sraid
Mi smuaineachadh air abhainn fhada
Tha laighe fad' bhon rathad
Si gu bhi lan le bric a' snamh
'S tachaisg dian na mo laimh
Cha chaidil mi gun till mi do mo ghraidh.

Nuair a thuiteas oidhche orm
'Se am is miosa a tha'nn
Mise laighe na'm mo leabaidh
'S thusa 'nam mo cheann
Cha bhiodh an samhradh cheart cho doirbh
'S tu 'nad shineadh ri mo thaobh
Cha chaidil mi gun till mi do mo ghraidh.

Sponsored Links

Tags on Tillidh Mi - I Will Return

Login to add tags.

Popularity Tillidh Mi - I Will Return

Mar
2020
Apr
2020
May
2020
Jun
2020
Jul
2020
Aug
2020
Sep
2020
Oct
2020
Nov
2020
Dec
2020
Jan
2021
Feb
2021

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews Tillidh Mi - I Will Retur...

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?