menu

Lyrics: Sraidean Na Roinn-eorpa

Artist: Runrig
Song: Sraidean Na Roinn-eorpa
Released: 1999
Rating: 28.5 out of 100Please log in to rate this song.
Sraidean Na Roinn-eorpa lyrics
Chuir mi mo chul ri Lunnainn
An samhradh air m'aodann
'S mi air sraidean mor na Roinn-Eorpa
'S mi le mo run, le m'anam, mo bhratach
Mo ghrian mo ghealach ur
'S sheas mi's na aiteachan a sheas m'athair
'S ioma cogadh a tha ann airson saorsa
Da fhicead bliadhna's an dileab air fhagail
Briaran do linn's do sheorsa

Baile beag anns a' Ghearmailt
Gruagach cho boidheach
Le suilean lan sonas is bron
Thuirt i "am bheil fhios agaibh fhein, an t-sochair
'tha agaibh Tha eallach eachraidh air mo ghuaillan cho trom"
Chrath sinn lamhan, 's dh'fhalbh I a'seinn
An dan tha dcmhainn, 's gach anam de dhaoine
Dh'fhag mi i le blas beag de mo dhuthaich
Dh'fhag i mi leis a chompanas ur

Tha na brataich a'snamh
An cuan de dhathan
Do chanan binn an cluas na Roinn-Eorpa
Tha na sraidean beo le cainnt's togair
Sraidean am Babel ur
'S thusa mo run, tha cothrom mad choinneamh
Tha do chliu air 'dhol tarsainn an cuan
Thusa tha meanbh, bi ladir, bi alainn
Taisbean do chanan, bi buan
Thanks to Jermit for these lyrics!

Sponsored Links

Tags on Sraidean Na Roinn-eorpa

Login to add tags.

Popularity Sraidean Na Roinn-eorpa

Mar
2020
Apr
2020
May
2020
Jun
2020
Jul
2020
Aug
2020
Sep
2020
Oct
2020
Nov
2020
Dec
2020
Jan
2021
Feb
2021

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews Sraidean Na Roinn-eorpa...

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?