menu

Lyrics: Cho Buidhe Is A Bha I Riabh

Artist: Runrig
Song: Cho Buidhe Is A Bha I Riabh
Released: 1999
Rating: 43.3 out of 100Please log in to rate this song.
Cho Buidhe Is A Bha I Riabh lyrics
Tha an rathad a' ruith go tuath
Gleanntan sgapte air gach taoibh
A' ghrian tro ghiuthas nam mor-shliabh
Saighdean oir dhar leon an agh
Thuirt m'anam rium, "Nach teid thu null
Cuir eallach is cruadhchas asir do chul
Is gun cur an t-aite sealach failte oirnn
Is bi mi comhla riut an drasd"

Sunndach a tha mi
Tron oighreachd bhoidheach, bhoidheach, buan
Bha thu daonnan na mo smuaint
Tro laithena iseal is bristeadh-cridhe
Tog orm mo chiall, tog orm mo bhith
Le cridhe aodrom, cridheil, ciuin
Aliuthad cuan a ghiulain do dhaoine
Is iad a' triall na slighe bhuat

Is ged tha an saoghal dol bun os cionn
Is astar bhliadhnaichean tighinn oirnn
Is ged tha mo dhuil ag eirigh suas
Is iomadh sgurr a ghios fo sgleo
Ach tha na siontan liath, is na siontan blath
Le blas cho diamhair is nach gabh e inns
Is tha an lus tha fas air croit Dhomnaill Bhain
Cho buidhe an diugh is a bha i riamh
Thanks to Jermit for these lyrics!

Sponsored Links

Tags on Cho Buidhe Is A Bha I Riabh

Login to add tags.

Popularity Cho Buidhe Is A Bha I Riabh

Mar
2020
Apr
2020
May
2020
Jun
2020
Jul
2020
Aug
2020
Sep
2020
Oct
2020
Nov
2020
Dec
2020
Jan
2021
Feb
2021

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews Cho Buidhe Is A Bha I Ria...

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?