menu

Lyrics: Chi Mi’n Tir

Artist: Runrig
Song: Chi Mi’n Tir
Released: 1998
Rating: 57.3 out of 100Please log in to rate this song.
Chi Mi’n Tir lyrics
Chi mi'n tir 'san robh mi'nam bhalach
'M barr a'chruinn 's Leac a' Li nam shealladh
Chi mi'n tir 'san robh mi'nam bhalach

A tir nan Suaineach a rinn sinn gluasad
'S i leinn an uair tighinn tuath air Scalpaigh
Chi mi'n tir 'san robh mi'nam bhalach

Nam faighinn ordugh gur mi bhiodh deonach
A gheola "loradh" 's a seoladh dhachaidh
Chi mi'n tir san robh mi nam bhalach

Chi mi'n iasgair aig ceann nan lion
Is gu'm b'e mo mhiann bhith 'sa chiar 'gan tarruing
Chi mi'n tir 'san robh mi'nam bhalach

Chi me Manais is Ceann an t-Saile
Caolas Bhearnaraidh is traighean Phabaidh
Chi mi'n tir 'san robh mi'nam bhalach

An sin thuirt Eoghainn 'se tighinn 'nam chomhdhail
Nach seall thu'n Godaigh aig Sron na Hearradh
Chi mi'n tir 'san robh mi'nam bhalach

Nuair thig an Dubhlachd gun fag min "Suna"
Is e mo dhuil dhol le sunnd dom dhachaidh
Chi mi'n tir 'san robh mi'nam bhalach

Chi mi'n tir 'san robh mi'nam bhalach
'M barr a'chruinn 's Leac a' Li nam shealladh
Chi mi'n tir 'san robh mi'nam bhalach

Chi mi'n tir 'san robh mi'nam bhalach
'M barr a'chruinn 's Leac a' Li nam shealladh
Chi mi'n tir 'san robh mi'nam bhalach
Thanks to Jermit for these lyrics!

Sponsored Links

Tags on Chi Mi’n Tir

Login to add tags.

Popularity Chi Mi’n Tir

Mar
2020
Apr
2020
May
2020
Jun
2020
Jul
2020
Aug
2020
Sep
2020
Oct
2020
Nov
2020
Dec
2020
Jan
2021
Feb
2021

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews Chi Mi’n Tir

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?