menu

Lyrics: Cearcal A Chuain - The Ocean's Cycle

Artist: Runrig
Song: Cearcal A Chuain - The Ocean's Cycle
Released: 1979
Rating: 62.3 out of 100Please log in to rate this song.
Cearcal A Chuain - The Ocean's Cycle lyrics
Tha sinn uile air cuan
Stiureadh cuairt troimh ar beatha
A' seoladh geola dhorch
Air chall an greim na mara
Tha a'ghaoth air ar cul
Tha a' gheol a' cumail roimhe
'S cha dean uair no an cuan
Tonaisgh dhuinn no rian

A' mhuir tha i ciuin
Tha i fiadhaich tha i farsainn
Tha i alainn tha i diamhair
Tha i gamhlasach is domhain
O ach sin tha sinn dall
'S chaneil againn ach beatha
Tog an seol, tog an ramh
Gus an fhaigh sinn astar ann

Ach tha mi'n duil, tha mi'n duil
Nuair a bhios a' ghrian dol fodha
Chi iad mi a' stiuireadh 'n iar
Null a dh'Uibhist air a' chearcal
Cearcal a' chuain
Gu brath bidh i a' tionndadh
Leam gu machair geal an lar
Far an do thoisich an la

Sponsored Links

Tags on Cearcal A Chuain - The Ocean's Cycle

Login to add tags.

Popularity Cearcal A Chuain - The Ocean's Cycle

Mar
2020
Apr
2020
May
2020
Jun
2020
Jul
2020
Aug
2020
Sep
2020
Oct
2020
Nov
2020
Dec
2020
Jan
2021
Feb
2021

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews Cearcal A Chuain - The Oc...

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?