menu

Lyrics: An Ataireachd Ard - The High Surge

Artist: Runrig
Album: Heartland
Song: An Ataireachd Ard - The High Surge
Released: 1985
Rating: 43.3 out of 100Please log in to rate this song.
An Ataireachd Ard - The High Surge lyrics
An ataireachd Bhuan
Cluinn Fuaim na h-ataireachd ard
The torunn a' chuain
Mar chualas lean s' e nam phaisd
Gun mhuthadh gun truas
A sluaireadh gainneamh na tragh'd
An ataireachd bhuan
Cluinn fuaim na h-ataireachd ard

'S na coillten a siar Chan iarrain fhuireach gu brath
Bha m'inntinn 's mo mhainn
A riamh air lagan a bhaigh
Ach iadsan bha fial
An gniomh an caidreamh 's an agh
Air sgapadh gun doin
Mar thriallas ealtain roimh namh

Ach suibhlaidh mi uat
Cha ghluais mi tilleadh 'nad dhail
Tha m'aios is mo shnuadh
Toirt luaidh air giorrad mo la
An am dhomh bhi suaint
Am fuachd 's an cadal a bhais
Mo leabaidh dean suas
Ri fuaim na h-ataireachd ard

Sponsored Links

Tags on An Ataireachd Ard - The High Surge

Login to add tags.

Popularity An Ataireachd Ard - The High Surge

Jul
2019
Aug
2019
Sep
2019
Oct
2019
Nov
2019
Dec
2019
Jan
2020
Feb
2020
Mar
2020
Apr
2020
May
2020
Jun
2020

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews An Ataireachd Ard - The H...

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?