menu

Lyrics: Air A'chuan - On The Open Seas

Artist: Runrig
Album: Heartland
Song: Air A'chuan - On The Open Seas
Released: 1985
Rating: 51.7 out of 100Please log in to rate this song.
Air A'chuan - On The Open Seas lyrics
Tha am ball air fhuasgladh
Is tha sinn a' gluasad
Air a' chuan, air a' chuan
Tha sinn a' seoladh
Tro thonnan uaine
Air a' chuan, air a' chuan

Aur cursa deonach
Tha sinn a' seoladh
Air a' chuan, air a' chuan
Fad bho thir
Is an talamh aghmhor
Air a' chuan, air a' chuan

Is mi a' sealltainn man cuairt
Is mi cho fada bhuat
Cail ach muir, tonnan is cuan
O mo run

Tha a' ghaoth a' seideadh
Nan tonnan fiadhaich
Air a' chuan, air a' chuan
Tro thonnan fiadhaich
Is droch shide
Air a' chuan, air a' chuan

Cho domhain an cuan
Cho luachmhor an uair
Nach mair fada buan
O mo run

Sinn a' treabhadh
Tron an oidhche
Air a' chuan, air a' chuan
Siubhal sabhailteachd
Is madainn shunndach
Air a' chuan, air a' chuan

Thig crioch air an t-saoghal
Is thig crioch air daoin
Ach mairidh ceol is mairidh gaol
O mo run

Sponsored Links

Tags on Air A'chuan - On The Open Seas

Login to add tags.

Popularity Air A'chuan - On The Open Seas

Mar
2020
Apr
2020
May
2020
Jun
2020
Jul
2020
Aug
2020
Sep
2020
Oct
2020
Nov
2020
Dec
2020
Jan
2021
Feb
2021

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews Air A'chuan - On The Open...

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?