menu

Lyrics: Nara Dig

Artist: Freestyle
Album: N/A
Song: Nara Dig
Released: 0000
Rating: no reliable rating yet...Please log in to rate this song.
Nara Dig lyrics
Tuff och hà¥rd, en fà¤rgad fasad som ingen rà¥r pà¥
Kà¤nslor som, aldrig slà¤pps fram là¤ggs pॠvarann

Behà¶ver nà¥n som vill bry sig om
Gillar mig fà¶r vad jag à¤r
Jag vill ha nà¥n jag kan ty mig till
Nà¤r jag vill

Ah, vill du krama mig, hà¥lla mig, visa hur
Hur mycket du, gillar att vakna och kà¤nna mig nà¤ra dig

Det à¤r sॠskà¶nt, att là¤gga mitt à¶ra intill din mun
Du andas fort, jag vet inte là¤ngre vad jag gà¶r

Du à¤r precis vad jag vill ha
Du trà¤nger dig genom mitt skal
Du fà¥r à¤lska mig precis som du vill
Nà¤r du vill

Ah, vill du krama mig, hà¥lla mig, visa hur
Hur mycket du, gillar att vakna och kà¤nna mig nà¤ra dig

Ah, vill du krama mig, hà¥lla mig, visa hur
Hur mycket du, gillar att vakna och kà¤nna mig nà¤ra dig

Ah, vill du krama mig, hà¥lla mig, visa hur
Hur mycket du, gillar att vakna och kà¤nna mig nà¤ra dig

Ah, vill du krama mig, hà¥lla mig, visa hur
Hur mycket du, gillar att vakna och kà¤nna mig nà¤ra dig

Ah, vill du krama mig, hà¥lla mig, visa hur
Hur mycket du, gillar att vakna och kà¤nna mig nà¤ra dig

Sponsored Links

Tags on Nara Dig

Login to add tags.

Popularity Nara Dig

Nov
2020
Dec
2020
Jan
2021
Feb
2021
Mar
2021
Apr
2021
May
2021
Jun
2021
Jul
2021
Aug
2021
Sep
2021
Oct
2021

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews Nara Dig

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?