menu

Lyrics: Przyjdzie Czas (Be Prepared (Polish))

Artist: Disney
Song: Przyjdzie Czas (Be Prepared (Polish))
Released: 1994
Rating: no reliable rating yet...Please log in to rate this song.
Przyjdzie Czas (Be Prepared (Polish)) lyrics
Nie macie za grosz wyobraŸni.
Intelekt - no, szkoda mi s³ów.
Lecz mówiê dziÅ“ do was wyraŸnie.
Niech lepiej mnie s³ucha, kto zdrów.

Wysilcie choæ trochê mózgowia.
Za wiele wymagam, czy nie?
O królach i tronach tu mowa,
A dotyczy to tak was, jak i mnie.

Bowiem czeka was szansa ¿yciowa.
Przyjdzie czas na odmianê - kto wie?
Epoka przepychu
Siê skrada po cichu.
A co bêdzie z nami?
S³uchajcie uszami.

Zachêcam do zgody,
A bêd¹ nagrody,
Kiedy spe³ni siê to,
O czym snie.
Kocie prawo odejdzie nie raz.
Przyjdzie czas.

Hehe, przyjdzie czas. Niech przyjdzie, Ale na co?
Na rych³¹ Å“mieræ króla!
A co, jest chory?
Nie, my go wykoñczymy; I Simbê te¿.
Dobra myÅ“l, po co nam król?
Bezkrólewie, lala lala lala...
Durnie! Bêdzie inny król!
Powiedzia³eœ, ¿e...
Ja bêdê królem!
S³uchajcie mnie,
A ju¿ nigdy wiêcej
nie dotknie was g³ód.
Hura! Niech ¿yje król!
Niech ¿yje król!

Ju¿ nie bêdziemy laæ wody.
Padaæ inni mu bêd¹ do stóp.

No cóz, quid pro quo, do roboty
Zagoniê was wnet - jakem król.
Nie plotê wam ¿adnych andronów,
Zaszczyty czekaj¹ u drzwi.
Nale¿¹ siê mnie - no bo komu?
Lecz przy mnie zyskacie i wy!

Bowiem czeka was zamach sezonu.
Przyjdzie czas Ju¿ niebawem, Tu¿, tu¿.
PoÅ“piechu nie lubiê
Ostro¿nej rachubie
Tysi¹com wyrzeczeñ
Zawdziêczam to, ¿e czeÅ“æ
Nale¿n¹ monarsze oddadz¹ mi starsze
I m³odsze zwierzêta Co tchu.

Oto plan mój i k³ów moich blask.
Przyjdzie czas!

Sponsored Links

Tags on Przyjdzie Czas (Be Prepared (Polish))

Login to add tags.

Popularity Przyjdzie Czas (Be Prepared (Polish))

Jan
2021
Feb
2021
Mar
2021
Apr
2021
May
2021
Jun
2021
Jul
2021
Aug
2021
Sep
2021
Oct
2021
Nov
2021
Dec
2021

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews Przyjdzie Czas (Be Prepar...

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?