menu

Lyrics: Herkules (Polish) Ani S³Owa

Artist: Disney
Song: Herkules (Polish) Ani S³Owa
Released: 1997
Rating: no reliable rating yet...Please log in to rate this song.
Herkules (Polish) Ani S³Owa lyrics
Ofiarê z³ӿcie z g³upiej kozy
Co sama sobie winna jest
MyÅ“la³am jakoÅ“ siê u³o¿y
Lecz miêdzy mity to muszê w³o¿yæ

Kogo chcesz czarowaæ
Skoro serce masz na wierzchu
Ju¿ straci³aÅ“ g³owê
Dostrzegamy to bez przeszkód
Nie wstydŸ siê to piêkne
Poczuæ nagle miêtê
I mieæ w g³owie pstro

Co to to nie
Ani s³owa a sio
Co z tego ka¿dy siê dowie o o
Nie powiem ¿e pokocha³abym go

To jakiœ bana³ lat przybywa
A serce coraz g³upsze
Mój rozum krzyczy weŸ siê w karby
Lecz serce g³uche gdy siê uprze

Wzbraniasz siê nieszczerze
Uczuæ nie potrafisz wyznaæ
Nas tym nie nabierzesz
Co dopiero zaÅ“ mÊ¿czyznê
Popatrz prawdzie w oczy
On Ciê zauroczy³
Kochasz go go go i ju¿

Co to to nie
Ani s³owa a sio
Ty wiesz on te¿
Kocha ciê kochasz go
Na pewno nie powiem ¿e kocham go
Poczekaj stañ bez dwóch zdañ
Kochasz go

Co to to nie
Ani s³owa a sio
Nie powiem ¿e pokocha³am
Ju¿ dosyæ hec to nie grzech kochasz go

Cichutko wiêc powiem ¿e kocham go

Sponsored Links

Tags on Herkules (Polish) Ani S³Owa

Login to add tags.

Popularity Herkules (Polish) Ani S³Owa

Apr
2022
May
2022
Jun
2022
Jul
2022
Aug
2022
Sep
2022
Oct
2022
Nov
2022
Dec
2022
Jan
2023
Feb
2023
Mar
2023

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews Herkules (Polish) Ani SÂ...

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?