menu

Lyrics: God Help The Outcasts (Polish)

Artist: Disney
Song: God Help The Outcasts (Polish)
Released: 1996
Rating: no reliable rating yet...Please log in to rate this song.
God Help The Outcasts (Polish) lyrics
Czy mnie s³yszysz Naj³askawsza?
Czy jesteœ, powiedz mi?
Czy w dobroci swej wys³uchasz, co w mym sercu tkwi?
Mo¿e myÅ“lisz "ty nêdzarko, jak do mnie mówiæ Å“miesz"?
Widze Twoj¹ twarz i myÅ“lê,
¿e nêdzark¹ by³aÅ“ te¿...

Bo¿e nêdzarzom chleb codzieñ daj,
Daj tkwi¹cym w piekle po Å“mierci choæ raj
Bo¿e ³azarzom nadziejê daj bo,
Gdy Ty zawiedziesz, to zbawi ich kto?

O nic nie proszê, którz o to dba,
Gdy wokӳ tak wielu biedniejszych ni¿ ja.
Bo¿e swym dzieciom nadziejê daj bo,
Gdy Ty zawiedziesz, to zbawi ich kto?

Czemu jednych tak obdarzasz,
dla drugich nie masz nic?
W tych nielicznch zaÅ“ wybrañcach
Strach budzi
Widok
Nieszczêsnych ludzi

Bo¿e nêdzarzom cieñ wiary daæ chciej
Tym, co pytaj¹ o sens mêki swej
Choæ ofaiarami wyroków s¹ z³ych
Choæ to wyrzutki
Nie rzucaj ich

Tym, którzy s¹ na dnie
Nadziejê daj bo
Gdy Ty zawiedziesz
To zbawi ich kto?

Sponsored Links

Tags on God Help The Outcasts (Polish)

Login to add tags.

Popularity God Help The Outcasts (Polish)

Jan
2021
Feb
2021
Mar
2021
Apr
2021
May
2021
Jun
2021
Jul
2021
Aug
2021
Sep
2021
Oct
2021
Nov
2021
Dec
2021

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews God Help The Outcasts (Po...

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?