menu

Lyrics: Tir A' Mhurain

Artist: Runrig
Song: Tir A' Mhurain
Released: 1998
Rating: 42.0 out of 100Please log in to rate this song.
Tir A' Mhurain lyrics
[Chorus]
Tir a' Mhurain
Tir a' Mhurain
Tir a' Mhurain

Trobhad is coisich rium
Ri taobh a' chuain Is seallaidh mi dhuit
Tir a' Mhurain

Failte gu mo dhan
Siol is meas nam bard
Am foghar bha feitheamh orm
Bho an la a bha mi og

[Chorus]

Failte gu mo thir
Eilean geal an iar
An t-ait a chi gach tuigse is firinn
Glaiste 'na mo chridke

[Chorus]

Failte gu mo chainnt
Is i dh'ionnsaich mi 'nam phaisde
Canan uasal mor nan Gaidheal
Mar bhratach dhomh gach la

[Chorus]

Is ged a dh' fheuch iad ri cur as dhuinn
Chi mo theaghlach cnoc nan linn
Is ged tha ar canan leoint le stri
'S an tir seo bidh i beo


[Chorus][x2]
Thanks to Jermit for these lyrics!

Sponsored Links

Tags on Tir A' Mhurain

Login to add tags.

Popularity Tir A' Mhurain

May
2020
Jun
2020
Jul
2020
Aug
2020
Sep
2020
Oct
2020
Nov
2020
Dec
2020
Jan
2021
Feb
2021
Mar
2021
Apr
2021

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews Tir A' Mhurain

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?