menu

Lyrics: Thairis Air A Ghleann

Artist: Runrig
Song: Thairis Air A Ghleann
Released: 1999
Rating: 38.6 out of 100Please log in to rate this song.
Thairis Air A Ghleann lyrics
Choimhead mi ri m' chul
Gun neimh gun truas
Larach mo chasan mu sgaoil
'S iad a triall tron an uir
Gu toiseach s gu deireadh uair
'S gu na laithean soilleir buan
Thairis air a ghleann

O mollaidh sinn
An gaol 's an gras
A thug dhuinn bith
Cho umhail fo ghrein
'S i dealradh sios
Air reultan cein

Thainig thu nuas
Gu fasach truagh
'S thog thu am faileas bhon a ghleann
Buidheachas is naire
An tomhas air gach lamh
Togaidh sinn do chliu an aird
Air slighe Dhia

[Chorus][x2]
Thanks to Jermit for these lyrics!

Sponsored Links

Tags on Thairis Air A Ghleann

Login to add tags.

Popularity Thairis Air A Ghleann

May
2020
Jun
2020
Jul
2020
Aug
2020
Sep
2020
Oct
2020
Nov
2020
Dec
2020
Jan
2021
Feb
2021
Mar
2021
Apr
2021

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews Thairis Air A Ghleann...

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?