menu

Lyrics: Siol Ghoraidh

Artist: Runrig
Song: Siol Ghoraidh
Released: 1998
Rating: no reliable rating yet...Please log in to rate this song.
Siol Ghoraidh lyrics
Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich fhein

Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich fhein

Ochd deug seisreach
Air raontainn Aird a' Mhorrain
Na fir a' treabhadh
An la a thainig na Sleitich

Siol Ghoraidh
Mac Ruairidh
Clann Raghnaill
Clann Dhomhaill

Linn gu linn
Ainm gu ainm
Air an sgiath seo dh 'Uibhist
'S mi beo an drasd

Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich fhein

Dubh dath na fala
A dhoirt 'na tuil gu talamh
Saighead claidheamh
Tro chairdeas corp an Udail

Siol Ghoraidh
Mac Ruairidh
Clann Raghnaill
Clann Dhomhaill

Linn gu linn
Ainm gu ainm
Air an sgiath seo dh 'Uibhist
'S mi beo an drasd

[Chorus][x2]

Linn gu linn
Ainm gu ainm
Air an sgiath seo dh 'Uibhist
'S mi beo an drasd
Thanks to Jermit for these lyrics!

Sponsored Links

Tags on Siol Ghoraidh

Login to add tags.

Popularity Siol Ghoraidh

Mar
2020
Apr
2020
May
2020
Jun
2020
Jul
2020
Aug
2020
Sep
2020
Oct
2020
Nov
2020
Dec
2020
Jan
2021
Feb
2021

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews Siol Ghoraidh

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?