menu

Lyrics: O Cho Meallt - Much Deception

Artist: Runrig
Album: Heartland
Song: O Cho Meallt - Much Deception
Released: 1985
Rating: 47.3 out of 100Please log in to rate this song.
O Cho Meallt - Much Deception lyrics
Nuair a bha sinn og is saor
Thoisich sinn a seinn 'sa Ghaidhlig
Sniomh ceol is a sgriobhadh orain
'S a cluaich 'nar comhlan 'son ar bheoshlaint
O cho meallt is a tha an saoghal

Dh'fhag sinn eileanan an iar
'S thoisich sinn a cluich tro Alba
is bha gnothaichean mar bu choir
Gun do nochd an duine mor a Lunnain
O cho meallt is a tha an saoghal

'Abair ceol a th'agaibh an seo
O nach tig sibh comhla riumsa
Is ni sinn ahhartas tron an t-saoghal
Direach cur t-ainm aig bonn a' phaipear
O cho meallt is a tha an saoghal

'Chan athairreach min an ceol agaibh ann
Chan atharraich mi na h-orain Chaidlig'
Ach chuala sinn mu dheireadh thall
Na briagan's na faclan falamh
O cho meallt is a tha an saoghal

Sibhse a tha og agus saor
Stad mas cur sibh ainm ri paipear
Is cum a mach suil 'son nan daoine mora
An saoghal fuar tha ag adhradh airgead
O cho meallt is a tha an saoghal

Sponsored Links

Tags on O Cho Meallt - Much Deception

Login to add tags.

Popularity O Cho Meallt - Much Deception

May
2020
Jun
2020
Jul
2020
Aug
2020
Sep
2020
Oct
2020
Nov
2020
Dec
2020
Jan
2021
Feb
2021
Mar
2021
Apr
2021

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews O Cho Meallt - Much Decep...

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?