menu

Lyrics: Na H-uain A's T-earrach

Artist: Runrig
Song: Na H-uain A's T-earrach
Released: 1998
Rating: 54.6 out of 100Please log in to rate this song.
Na H-uain A's T-earrach lyrics
'S iomadh la a rinn sinn suidhe
Rinn sinn suidhe 's ghabh sinn smuaint
De math bhi suidhe fas nas aosd
'S laithean earraich a falbh bhuainn

Chur sinn ar canan na'r cridhe
Fhuair sinn aron's rinn sinn seinn
Thoir dhuinn lamh comhnaidh 'seinnibh co'rinn
'S leith cheile togaidh sinne fonn

Og tha sinn og
Og na ar cridhe
Beatha na'r coinneamh
Coineal na'r laimh
'S an again tha neart
Is an again tha 'n corrum
Nar cridhe gu brath
Tha sinn og
og

Tha sibh mar na h-uain a's t-earrach
Suibhal 's a leam, tapaidh saor
Ach an fhacabh sibh na caoraich aosd'
Ni aon dhuibh gluasad's leanaidh 'n cor

Nuair bhios na bliadhnaichean 'dol bhuabh
Lathan deirdh lathan dorch
Cum do choneil an ard is laighste
'S coisich an saoghal le cridhe og

Og tha sinn og
Og na ar cridhe
Beatha na'r coinneamh
Coineal na'r laimh
'S an again tha neart
Is an again tha 'n corrum
Nar cridhe gu brath
Tha sinn og
og
Thanks to Jermit for these lyrics!

Sponsored Links

Tags on Na H-uain A's T-earrach

Login to add tags.

Popularity Na H-uain A's T-earrach

May
2020
Jun
2020
Jul
2020
Aug
2020
Sep
2020
Oct
2020
Nov
2020
Dec
2020
Jan
2021
Feb
2021
Mar
2021
Apr
2021

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews Na H-uain A's T-earrach...

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?