menu

Lyrics: Chi Mi'n Geamhradh

Artist: Runrig
Song: Chi Mi'n Geamhradh
Released: 1996
Rating: 52.2 out of 100Please log in to rate this song.
Chi Mi'n Geamhradh lyrics
Chi mi'n geamhradh 'as a' ghaoith
Chaneil an sheachd' fada bhuainn
Sgothan dorch' 's na craobhan ruisgt
Tha an oidhche nochd fuar

Shaoilean fhein gur ann an de
Bha teas an t-samhraidh 'gar leaghadh
Fad an fheasgair air an Dun
'S tu laighe leisg ri mo thaobh

'S tu laighe leisg ri mo thaobh
'S iomadh oidch' a rinn sinn suiridhe
'S iomadh oidhch' a rinn sinn gair
'S ionadh oidhch' a bhithinn a'smuaintinn
Gum bitheadh tu comhla ruim gu brath

Chan fhan a' ghrian fad na bliadhna
Cha sheas an uair mar a tha i
Dh'fhalbh thusa gu'n a'cheo

'S dh'fhag thu mi le mo geamhradh
'S iomadh oidch' a rinn sinn suiridhe
'S iomadh oidhch' a rinn sinn gair
'S ionadh oidhch' a bhithinn a'smuaintinn
Gum bitheadh tu comhla ruim gu brath

Gum bitheadh tu comhla ruim gu brath

Gum bitheadh tu comhla ruim gu brath

Gum bitheadh tu comhla ruim gu brath
Thanks to Jermit for these lyrics!

Sponsored Links

Tags on Chi Mi'n Geamhradh

Login to add tags.

Popularity Chi Mi'n Geamhradh

May
2020
Jun
2020
Jul
2020
Aug
2020
Sep
2020
Oct
2020
Nov
2020
Dec
2020
Jan
2021
Feb
2021
Mar
2021
Apr
2021

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews Chi Mi'n Geamhradh

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?