menu

Lyrics: An Dealachadh

Artist: Runrig
Song: An Dealachadh
Released: 2007
Rating: 59.5 out of 100Please log in to rate this song.
An Dealachadh lyrics
Tha ceo geal na madainn
Ard air a bheinn
Gach allt, eas is struthan
A' ruith tron a' ghleann
'As cionn glor na cruinne
Tha soillse air a' chrun
Tha'n diugh air carradh bhuain

Nuair a' sgaras an t-slighe
Thig sealladh gu duinne
Nas soilleir na geallach
Nas domhainn nan cuan
An duigh ni mi t'fhagal
Ri taobh oir a' chuairt
Le gach miann 's gach beannachd dhut

'S de math 'bhi beachd-smaoint
No coimhead ri ar cul
Tha an t-slighe tha roimhinn
Nas fharsainn nan saoghal
Gach ionad nam anam
A lionadh gu tuil
Le agh, le bron, le gaol
Thanks to Jermit for these lyrics!

Sponsored Links

Tags on An Dealachadh

Login to add tags.

Popularity An Dealachadh

May
2020
Jun
2020
Jul
2020
Aug
2020
Sep
2020
Oct
2020
Nov
2020
Dec
2020
Jan
2021
Feb
2021
Mar
2021
Apr
2021

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews An Dealachadh

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?