menu

Lyrics: An Cuibhle Mor

Artist: Runrig
Song: An Cuibhle Mor
Released: 1991
Rating: 41.0 out of 100Please log in to rate this song.
An Cuibhle Mor lyrics
Na cuibhlichean a' tionndadh
An rathad deas agus tuath
Na cuibhlichean a gluasad mar tha' saoghal iad a tionndadh mun cuairt
Na cuibhlichean a tionndadh, gach duthaich muir agus tir

Tro ghleanntan tro' bhailtean a dh'ionnsaigh an aite agaibh fhein'
An cuibhle mor nach stad gu brath
Tionndadh oganaich gu aois
A' nochd tha'n rathad mor n'ar coinneamh
Gu am ann acg an drasda
'S ioma la chaidh seachad
A ghaoth a sedeadth tro an uir
'S ioma la bha 'ghrian ag eirigh oirnn
Seasamh anns an eorna nuair a bha sin og
Aghmhor. Aghmhor. Aruith tro na raointean 's iad a'fas
Abaich. Orach. Coimhead ri na speuran
'S ioma la 'S ioma la. Feitheamh 'son a chuairt
Glaschu. Dun Eideann. Inbhirnis. Sruighlea. Steornabhagh
Obar Dheadhain. An Gearasdan. Dun Deagh. Lunnainn. A'Ghearmailt
Eirinn. Ameiriga. An cuibhle mor cuibhle mor

Sponsored Links

Tags on An Cuibhle Mor

Login to add tags.

Popularity An Cuibhle Mor

May
2020
Jun
2020
Jul
2020
Aug
2020
Sep
2020
Oct
2020
Nov
2020
Dec
2020
Jan
2021
Feb
2021
Mar
2021
Apr
2021

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews An Cuibhle Mor

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?