menu

Lyrics: Teen Titans Theme [Japanese Version]

Artist: Puffyamiyumi
Album: 59
Song: Teen Titans Theme [Japanese Version]
Released: 0000
Rating: 50.0 out of 100Please log in to rate this song.
Teen Titans Theme [Japanese Version] lyrics
Domo kotsu uru mamoru yo, teen titans
Suki kidai nuku randemo taberu yo, teen titans
Shin kami dari kari oyai
Okuga san su ika shakai
Omae mo wa nari mounai, teen titans, go!

Okida koidei yopei oku dayou, teen titans
Mono yami haku daiketsu shichu yo, teen titans
Kasu rana suke ju kontoro
Mama na daichu kontro
Megau dou wa hate shinai, teen titans, go!

Shami shii doke itsu demo
Boku rande iru yo
Ai doke iwa hako doyo
Boku randa istu mo... istu mo...

T-e-e-n-t-i-t-a-n-steen titans let's go!
T-e-e-n-t-i-t-a-n-steen titans let's go!
T-e-e-n-t-i-t-a-n-steen titans let's go!
T-e-e-n-t-i-t-a-n-steen titans let's go!

(guitar solo)

Domo kotsu uru mamoru yo, teen titans
Suki kidai nuku randemo taberu yo, teen titans
Shin kami dari kari oyai
Okuga san su ika shakai
Omae mo wa nari mounai, teen titans, go!

1-2-3-4 go! teen titans!
Thanks to super pineapple for these lyrics!

Sponsored Links

Tags on Teen Titans Theme [Japanese Version]

Login to add tags.

Popularity Teen Titans Theme [Japanese Version]

Jan
2019
Feb
2019
Mar
2019
Apr
2019
May
2019
Jun
2019
Jul
2019
Aug
2019
Sep
2019
Oct
2019
Nov
2019
Dec
2019

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews Teen Titans Theme [Japane...

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?