menu

Lyrics: Crush On You

Album: Fahrenheit
Song: Crush On You
Released: 2006
Rating: 23.6 out of 100Please log in to rate this song.
Crush On You lyrics
(Japanese Version of Ai Dao ["To Love"])

Ai tai ai tai ata ma wa kimi tara kesa crush on you
Tooshite mo ano hitomi na uta ni ya kutsuite hana renai
ai mai tsukiru tai no dechina sana ite tell me why
Hoso ise nakao kyuuto ima sugu ritakitai

Tayo ina retaka seni kimi ga ana wa neta natsumo koto
Narude henu shige bokuni ma i ori tekita kigashita
Tomodachi no tomodachi to shiita toki kagu shi en shitanosa
Sekai no toko niitemo futari wa teau em nei taadato

Ai tai ai tai minumu ne murena i en da crush on you
Saida i kyuu no koini ochiteku kokoronoto kanara koto
Dai tai tsukiru noosumi ibu no ute o karame
Boku wo nayamase ta oo kiito yume no nakamo deeply in love

Dare ni mocha masa dezu ichi byo o sae muta te shina ite
Kimito na kesuko setara kimi no tsubete shime ta nara
Tomodachi gawara u hoto boku wa itsumo no boku jana iyo
Ari kita rina koto baza mookoto kimochi hyo gen ge kinai

Ai tai ai tai ata ma wa kimi tara kesa crush on you
Tooshite mo ano hitomi na uta ni ya kutsuite hana renai
ai mai tsukiru tai no dechina sana ite tell me why
Hoso ise nakao kyuuto ima sugu rita kitai deeply in love

Ai tai ai tai minumu ne murena i en da crush on you
Saida i kyuu no koini ochiteku kokoronoto kanara koto
Dai tai tsukiru noosumi ibu no ute o karame
Boku wo nayamase ta oo kiito yume no nakamo deeply in love
Thanks to Wolf for these lyrics!

Sponsored Links

Tags on Crush On You

Login to add tags.

Popularity Crush On You

Aug
2021
Sep
2021
Oct
2021
Nov
2021
Dec
2021
Jan
2022
Feb
2022
Mar
2022
Apr
2022
May
2022
Jun
2022
Jul
2022

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews Crush On You

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?